eBerza
Kupujem O eBerzi Pravila Sugestije Vesti Registracija / Prijava

Kategorije

(07-04-2020)-Serbia Creates Innovations; Pametna specijalizacija; konkurentnost privrede

Srbija stvara inovacije - Serbia Creates Innovations

U "Službenom glasniku RS", br. 21/2020 objavljena je Strategija pametne specijalizacije Republike Srbije (4S).

Strategija pametne specijalizacije Republike Srbije (4S) predstavlja deo nove paradigme inovacione politike koja okuplja donosioce odluka, akademsku i poslovnu zajednicu i civilno društvo u cilju podizanja konkurentnosti privrede, privrednog rasta i napretka društva kroz povezivanje istraživačkih, industrijskih i inovacionih snaga i resursa sa ograničenim brojem prioritetnih privrednih oblasti. Usmeravajući resurse na oblasti koje imaju najveći konkurentski i inovacioni potencijal, 4S pomaže domaćoj privredi da efikasnije iskoristi svoje potencijale i da se bolje pozicionira na globalnim tržištima i međunarodnim lancima vrednosti. Razvojem inovacija, nauke i tehnologija u identifikovanim prioritetnim oblastima, 4S stvara preduslove za održivi rast Republike Srbije, istovremeno podržavajući strukturnu diverzifikaciju srpske ekonomije.

(19-03-2020)-Evidencija izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju; Izvoz voća i povrća;

Evidencija izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju

U "Službeno glasniku RS", br. 27/2020 objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju

Pravna lica upisuju se u evidenciju izvoznika ako imaju:

1) u vlasništvu ili u zakupu skladište sa temperaturnim režimom (hladnjaču) sa minusnim, odnosno plusnim režimom, odnosno kontrolisanom atmosferom (ULO), kapaciteta najmanje 500 tona za voće, osim za sledeće vrste voća: šljiva, trešnja, višnja, višnja - maraska, jagoda, malina, borovnica, ogrozd, kupina, ribizla crvena, ribizla crna, drenjina, brusnica i slično sitno voće - kapaciteta najmanje 200 tona, odnosno

2) u vlasništvu ili u zakupu skladište ili skladište sa temperaturnim režimom (hladnjaču) sa minusnim, odnosno plusnim režimom, odnosno kontrolisanom atmosferom - kapaciteta najmanje 200 tona za povrće;

3) prostor za klasiranje i pakovanje voća, odnosno povrća;

4) prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetljenjem preko 600 luxa;

5) zaposleno, stručno lice odgovorno za zaštitu bilja, koje ima visoko obrazovanje poljoprivredne struke na studijama drugog stepena;

6) sopstvenu, odnosno ugovorenu proizvodnju voća, odnosno povrća.

(16-03-2020)-Digitalne veštine; Strategija razvoja digitalnih veština;

Strategija razvoja digitalnih veština

U "Službenom glasniku RS", br. 21/2020 objavljena je Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine

Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine je nacionalni strateški program Vlade kojim se na celovit način uređuje razvoj digitalnih veština stanovništva sa ciljem korišćenja potencijala savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u pravcu podizanja kvaliteta života svih građana, veće zaposlenosti, efikasnosti rada i ekonomskog rasta društva.

Pod digitalnim veštinama se podrazumeva posedovanje odgovarajućih znanja, veština i ponašanja u skladu sa potrebama pojedinca i društva u uslovima savremenog brzog razvoja IKT u 21. veku.

(19-02-2020)-Zaštita korisnika poštanskih usluga; Reklamacija; Poštanski operator;

Reklamacija kao zaštita korisnika poštanskih usluga

Zakonom o poštanskim uslugama ("Službeni glasnik RS", br. 77/2019) uređuju se uslovi i način obavljanja poštanskih usluga, nadležnosti u oblasti poštanskih usluga, prava, obaveze i odgovornosti davalaca i korisnika poštanskih usluga, nadzor nad primenom ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj poštanskih usluga u Republici Srbiji.

Korisnik poštanskih usluga je fizičko ili pravno lice koje koristi poštanske usluge kao pošiljalac ili primalac poštanske pošiljke.

Ukoliko korisnik smatra da poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili da je uručena sa zakašnjenjem, da posebno ugovorena obaveza nije izvršena ili da nije izvršena u celini, može izjaviti reklamaciju poštanskom operatoru u roku od 60 dana u unutrašnjem i u roku od šest meseci u međunarodnom poštanskom saobraćaju, računajući od narednog dana od dana predaje poštanske pošiljke. Reklamacija sadrži broj poštanske pošiljke, ime, prezime i adresu pošiljaoca i primaoca, kao i podatke o vrednosti pošiljke i otkupnom iznosu, ukoliko je predmet reklamacije vrednosna ili otkupna pošiljka.

Poštanski operator je dužan da po prijemu reklamacije sačini zapisnik, koji mora sadržati sve podatke o pošiljci, pošiljaocu i primaocu. Ako uoči oštećenje pošiljke nastalo u tokovima poštanskog operatora, Poštanski operator je dužan da pre uručenja poštanske pošiljke sačini zapisnik, kao i da o tome obavesti korisnika.

(05-02-2020)-Veštačka inteligencija; Softveri za analizu fotografija

Pojam veštačke inteligencije

Univerzalno prihvaćena definicija veštačke inteligencije ne postoji.

Iako nije nov pojam, koristi se definicija veštačke inteligencije koju je ponudila nezavisna ekspertska grupa Evropske komisije u izveštaju o definisanju veštačke inteligencije: "Veštačka inteligencija odnosi se na sisteme koji pokazuju razumno, inteligentno, ponašanje na osnovu analize svog okruženja i donose odluke - sa određenim stepenom autonomije - da ostvare konkretne ciljeve.

Sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji mogu biti bazirani isključivo na softveru i delovati u virtuelnom svetu (na primer, virtuelni asistenti, softveri za analizu fotografija, internet pretraživači, sistemi za prepoznavanje govora i lica) ili mogu biti ugrađeni u uređaje - hardver (na primer, napredni roboti, autonomna vozila, dronovi i slično).

(29-01-2020)-Povrede prava kupca; Kupovini od neregistrovanog trgovca; Prava potrošača;

Online kupovina od domaćeg (ne) registrovanog e-trgovca   

Ukoliko potrošač online kupi robu od trgovca registrovanog u Srbiji, potrošač uživa sva prava garantovana Zakonom o zaštiti potrošača. U slučaju povrede prava od strane trgovca, potrošač može da se obrati nedležnim inspekcijskim organima, udruženjima potrošača ili da zaštitu svojih prava ostvari pred nadležnim sudom u Srbiji.

S druge strane, ukoliko je reč o kupovini od neregistrovanog trgovca – fizičkog lica, prava potrošača ostaju teško ostvariva.

Ukoliko se radi o domaćem licu koje prodaje: Prvi i najvažniji korak koji potrošač treba da preduzme jeste da proveri (u APR-u ili NBS, - podaci sa sajta) da li se radi o registrovanom trgovcu ili je iza oglasa/ponude lice koje nelegalno obavlja delatnost trgovine.

(24-01-2020)-Proizvođač; Distributer; Opasan proizvod; Rizika koji proizvod predstavlja;

Obaveze proizvođača i distributera ako je proizvod koji je stavio na tržište opasan

Ako proizvođač, odnosno distributer, na osnovu raspoloživih informacija i svog profesionalnog znanja i iskustva, zna ili bi trebalo da zna da je proizvod koji je stavio na tržište opasan, dužan je da o tome hitno obavesti nadležni organ.

Obaveštenje dostavlja se u pisanoj formi i naročito sadrži:

1) podatke koji omogućavaju identifikaciju proizvoda, odnosno seriju proizvoda (šarža, lot, partija i sl.);

2) detaljan opis rizika koji proizvod predstavlja;

3) sve raspoložive informacije potrebne za praćenje proizvoda;

4) opis mera i aktivnosti preduzetih sa ciljem otklanjanja rizika.

 Proizvođač i distributer su dužni da, u granicama delatnosti koju obavljaju, a po nalogu nadležnog organa, sarađuju sa tim organom u postupcima i merama koje se preduzimaju da bi se otklonili ili smanjili rizici koje predstavljaju proizvodi koji se isporučuju ili su već isporučeni.

(20-01-2020)-Obaveze distributera; Bezbedan proizvod; Rizik upotrebe proizvoda;

Bezbedan proizvod i obaveze distributera

Bezbedan proizvod jeste svaki proizvod koji, pod redovnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući period u kome se proizvod upotrebljava, kao i puštanje u rad, instaliranje i zahteve u pogledu održavanja, kada je to potrebno, ne predstavlja nikakav rizik ili predstavlja minimalan rizik koji je primeren upotrebi proizvoda i koji se smatra prihvatljivim i usklađenim sa visokim nivoom zaštite bezbednosti i zdravlja potrošača i drugih korisnika.

Distributer je dužan da, u granicama delatnosti koju obavlja, postupa sa pažnjom dobrog privrednika u očuvanju usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtevom za bezbednost proizvoda, naročito tako što: 

1) isporučuje ili čini dostupnim isključivo proizvode za koje zna ili bi, na osnovu informacija koje poseduje i svog profesionalnog iskustva, trebalo da pretpostavi da su bezbedni

2) prati i prosleđuje informacije o rizicima koje proizvod može da predstavlja

3) čuva, obezbeđuje i dostavlja dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje identiteta proizvođača i porekla proizvoda

4) sarađuje u sprovođenju mera i aktivnosti koje proizvođači i nadležni organi preduzimaju sa ciljem sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika na prihvatljiv nivo.

(16-01-2020)-Strategija razvoja veštačke inteligencije; veštačka inteligencija;

Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2025. godina 

Strategijom za razvoj veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine utvrđuju se ciljevi i mere za razvoj veštačke inteligencije čija implementacija treba da rezultira ekonomskim rastom, unapređenjem javnih usluga, unapređenjem naučnog kadra i razvojem veština za poslove budućnosti. Takođe, realizacija mera Strategije bi trebalo da osigura da se veštačka inteligencija u Republici Srbiji razvija i primenjuje na bezbedan način i u skladu sa međunarodno prepoznatim etičkim principima kako bi se iskoristio potencijal ove tehnologije za unapređenje kvaliteta života svakog pojedinca i društva u celini, kao i za dostizanje Ciljeva održivog razvoja.

Strategija je usklađena sa Evropskom inicijativom o veštačkoj inteligenciji kojom je utvrđena politika Evropske komisije u oblasti veštačke inteligencije.

(08-01-2020)-Obaveze proizvođača; Pružanje potrebnih informacija potrošačima; Opoziv proizvoda;

Obaveza proizvođača - pružanje potrebnih informacija potrošačima i drugim korisnicima

Roba stavljena u promet mora da ispunjava uslove zdravstvene i opšte bezbednosti, tehničke zahteve, uslove pakovanja (ambalaže), obeležavanja, zaštite životne sredine, odnosno druge uslove utvrđene  zakonom i posebnim propisima.

Prema Zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 77/2019) - Proizvođač je dužan da, u granicama delatnosti koju obavlja, pruža potrebne informacije potrošačima i drugim korisnicima koje će im omogućiti da procene rizik koji proizvod može da predstavlja tokom perioda njegove upotrebe koji određuje proizvođač ili razumno predvidljivog perioda upotrebe, ako takav rizik nije očigledan bez odgovarajućeg upozorenja i koje će im omogućiti da preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti u odnosu na takav rizik.

Pružanje potrebnih informacija i upozorenja ne oslobađa proizvođača drugih obaveza i zahteva propisanih zakonom i drugim propisima.

Proizvođač je obavezan da, u zavisnosti od svojstava proizvoda, a u granicama delatnosti koju obavlja, preduzima aktivnosti i mere koje će mu omogućiti da:

1) blagovremeno izvrši analizu i procenu rizika koje bi ti proizvodi mogli da predstavljaju; 

2) upozori potrošače i druge korisnike na procenjene, odnosno utvrđene rizike;

3) preduzme odgovarajuće aktivnosti, ako je to neophodno da bi se izbegao rizik, da povuče proizvod sa tržišta i upozori potrošače i druge korisnike na adekvatan i efikasan način ili da opozove proizvod.

 Pod aktivnostima i merama naročito se smatraju:

1) ukazivanje na identitet proizvođača (na proizvodu ili njegovom pakovanju, odnosno ambalaži) i na druge podatke o proizvođaču i proizvodu ili gde je to moguće, seriju kojoj proizvod pripada osim u slučajevima gde je opravdano izostaviti taj podatak;

2) ispitivanje uzoraka proizvoda na tržištu kada je to potrebno i obrada informacija, a kada je to neophodno i vođenje registra reklamacija i informisanje distributera o ovim merama.

Opoziv proizvoda proizvođač preduzima dobrovoljno kao krajnju meru ako proceni da druge mere nisu dovoljne za sprečavanje rizika ili kada je obavezan da to uradi na osnovu preduzete mere nadležnog organa. Opoziv može da se sprovede u okviru pravila dobre prakse (kodeksa), ako takva pravila postoje.

(31-12-2019)-Nova Godina; Božić;

 

Srećni Novogodišnji i Božićni praznici!

eBerza

(23-12-2019)-Bezbedan proizvod; Opšta bezbednost proizvoda; Usaglašenost proizvoda

Opšta bezbednost proizvoda

Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009, 77/2019) uređuje se opšta bezbednost proizvoda, kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa opštim zahtevom za bezbednost, obaveze proizvođača i distributera, uslovi i način informisanja i razmene informacija u vezi sa rizicima koje proizvod predstavlja po zdravlje i bezbednost potrošača i drugih korisnika, kao i vršenje nadzora sa ciljem da proizvodi stavljeni na tržište budu bezbedni. Ovim zakonom uređuje se i zabrana proizvodnje, uvoza, izvoza i prometa obmanjujućih proizvoda, koji svojim obmanjujućim izgledom, ugrožavaju zdravlje i bezbednost potrošača.

Bezbedan proizvod po ovom Zakonu jeste svaki proizvod koji, pod redovnim ili razumno predvidljivim uslovima upotrebe, uključujući period u kome se proizvod upotrebljava, kao i puštanje u rad, instaliranje i zahteve u pogledu održavanja, kada je to potrebno, ne predstavlja nikakav rizik ili predstavlja minimalan rizik koji je primeren upotrebi proizvoda i koji se smatra prihvatljivim i usklađenim sa visokim nivoom zaštite bezbednosti i zdravlja potrošača i drugih korisnika, uzimajući u obzir naročito: 

(1) svojstva proizvoda, uključujući njegov sastav, pakovanje odnosno ambalažu, uputstvo za sklapanje, instaliranje i održavanje kada je to potrebno; 

(2) uticaj na druge proizvode, u slučaju kada se može razumno predvideti da će se upotrebljavati sa drugim proizvodima; 

(3) predstavljanje proizvoda, u smislu njegovog pokazivanja, označavanja, upozorenja i uputstava za njegovu upotrebu i odlaganje, smeštaja ili uništavanja posle upotrebe, kao i bilo koje druge oznake ili obaveštenja o proizvodu; 

(4) kategorije potrošača i drugih korisnika koji su izloženi riziku kada upotrebljavaju određeni proizvod, naročito decu i starija lica;

(18-12-2019)-Neispunjenje ugovora; Ugovorna šteta; Odgovornost za štetu; Elektronska trgovina; online posredovanje

Odgovornost za štetu zbog neispunjenja ugovora zaključenog posredovanjem putem internet stranice

Poslovi dovođenja u vezu budućih ugovarača kvalifikuju se kao poslovi posredovanja. Onaj ko dovodi u vezu je posrednik, a onaj ko je naručio dovođenje  vezu je naručilac-nalogodavac. Nema značaja način na koji se vrši posredovanje-da li je reč o klasičnim načinima kao što je kontaktiranje budućih ugovarača ili o savremenim, kao što je internet, odnosno internet stranica preko koje se vrši posredovanje. Sam ugovor o posredovanju uređen je članom 813. do 826. Zakona o obligacionim odnosima.

Posrednik nema ovlašćenje da u ime i/ili za račun svog nalogodavca zaključi ugovor sa trećim licem, niti garantuje ispunjenje ugovornih obaveza lica koje je doveo u vezu, ako oni zaključe ugovor.

Posrednik nema obavezu naknade štete koju bilo njegov nalogodavac, bilo treće lice trpi zbog toga što ugovor koji su zaključili nije ispunjen onako kako je ugovoreno. Ako on želi da odgovara za štetu zbog neispunjenja ugovora, za to mora postojati neki pravni osnov. To može biti sam ugovor o posredovanju, ali i neki drugi ugovor u kom se izričito predviđa da će posrednik odgovarati za neke (ili sve) oblike štete koju treće lice ili njegov nalogodavac trpi zbog neurednog ispunjenja ugovora. Da bi to imalo pravno dejstvo prema oba ugovarača, oba ugovarača se moraju saglasiti sa time. Mimo saglasnosti i jedne i druge strane, posrednik se ne može pojaviti kao odgovorno lice i naknaditi štetu jer bi to bilo mešanje u pravni odnos u kome on nije učesnik, a to je, po pravilu, nedopušteno.

(14-12-2019)-Nedopušteni sadržaji na sajtovima; Slanje reklamnih poruka; Zakon o elektronskoj trgovini; Pristanak potrošača

Obaveza uklanjanja nedopuštenih sadržaja na sajtovima

Jedna od novina Izmena i dopuna Zakona o elektronskoj trgovini je uvođenje mehanizama za uklanjanje nedopuštenih i nezakonitih sadržaja sa interneta.

Jedan od mehanizama je ovlašćenje nadležnim organima da donesu akte kojim nalažu, na primer, vlasnicima internet sajtova, da uklone nedopušteni sadržaj, među kojima je govor mržnje, u roku od dva radna dana.

Ukoliko to ne učine, pravna lica će novčano biti kažnjena sa 100.000 dinara do 1,5 miliona dinara, a preduzetnici od 10.000 do 300.000 dinara.

Druga novina je što se slanje komercijalnih poruka, kao što su SMS i mejl, kao kanala kojim trgovci promovišu svoju robu, omogućava samo uz prethodni pristanak potrošača kome je takva vrsta poruke namenjena. Slanje neželjenih poruka elektronskim putem, sa aspekta potrošačkog prava se smatra "nasrtljivom nepoštenom poslovnom praksom".

Slanje komercijalnih poruka mimo saglasnosti osobe kojoj je upućena, izmenama zakona je, takođe, prekršajno sankcionisano, fiksnom kaznom od 100.000 dinara za pravno lice, odnosno 20.000 dinara za preduzetnika.

Izmenama Zakona se propisuje i obaveza čuvanja podataka (IP adrese) o korisniku usluge informacionog društva minimum 30 dana nakon prestanka pružanja te usluge. Inspekcijski organi preko obaveze čuvanja IP adrese moći će lakše da dođu do pravog objavljivača sadržaja, a kroz uvođenje prekršajnih naloga nadzor će biti efikasniji.

(11-12-2019)-Elektronska trgovina; Etrgovina; dropšiping; Zakon o trgovini; Zakon o elektronskoj trgovini

Novine u elektronskoj trgovini

U Srbiji je  prošle godine 1,8 miliona ljudi kupovalo robu preko interneta, što je za 50% više u odnosu na 2015. E-trgovina je u Srbiji 2018. godine ostvarila promet od 317 miliona USD što je rast od oko 9% u odnosu na 2017. godinu, a očekuje se da u ovoj godini internet prodaja zabeleži promet od oko 350 miliona USD. Porast  elektronske trgovine uticao je na donošenje novog Predloga zakona o trgovini u Skupštini Republike Srbije. 

U zakon su unete odredbe kojima se detaljnije uređuje elektronska trgovina. Prvi put se uvode pojmovi "elektronske prodavnice" u kojoj trgovac prodaje svoju robu direktno potrošaču, i onlajn platforme koja povezuje prodavca i kupca.

Zakon prvi put prepoznaje dropšiping, koji se već primenjuje u praksi, a odvija tako što roba fizički ne stiže do trgovca, već direktno od proizvođača.

Poslovni modeli e-trgovine koji nisu bili prepoznati u domaćem pravnom sistemu, sada će biti pod inspekcijskim nadzorom i time će biti otklonjena pravna nesigurnost kod e-trgovaca. Važna zakonska novina odnosi se na uvođenje instituta prikrivene kupovine (mystery shopper), kojim se daje ovlašćenje inspektoru da u slučaju osnovane sumnje da je trgovina neregistrovana, obavi prikrivenu kupovinu i tako obezbedi dokaz - kaže on.

Predlogom zakona su bliže uređeni i prodajni podsticaji tako što su definisani osnovni oblici sniženja - akcijska prodaja, sezonsko sniženje i rasprodaja i za svaki od njih posebna pravila.

Na ovaj način se sprečava obmanjujuće poslovanje i dovođenje kupaca u zabludu, koje je korišćeno radi povećanja konkurentnosti u odnosu na druge trgovce, što se neretko dešavalo jer su u praksi korišćeni različiti termini koji na nisu pravi način obaveštavali kupca.

Zakon uvodi i novu podelu trgovine na malo, koja razlikuje trgovinu na prodajnom mestu, trgovinu ličnim nuđenjem i daljinsku trgovinu.

(09-12-2019)-Poverenje kupca; lojalnost kupca; iskustvo dobre kupovine

Kako zadobiti poverenje i lojalnost kupca

Iskustvo dobre kupovine ne podrazumeva samo dobru cenu, već i uslužni element. Ovaj element zajedno sa kvalitetnim proizvodom su osnove na kojima se formira poverenje i lojalnost kupca. Pod uslužnim elementom se podrazumeva dobra i besplatna isporuka, lakoća porudžbine, pomoć pri izboru, postprodajne podrške i servisi.  Dobri servisi su začetak poverenja kupca, a višestruka dobra iskustva u kupovini proizvoda kreiraju lojalnost prema njegovom prodavcu.

Kupac mora verovati u:

 • Kvalitet ponuđenog proizvoda
 • Tačnost informacija koje mu se pružaju
 • Vas i Vašu firmu

Da biste zadobili poverenje kupaca, izbegavajte sledeće greške:

 • Ne koristite težak reklamni rečnik
 • Izbegavajte jednosmernu komunikaciju u vidu dugih monologa
 • Greške u pisanju su znak aljkavosti i nebrige
 • Loše slike i druge grafičke elemente
 • Zastarele informacije
(09-12-2019)-Vlada Srbije; Životna sredina;

Kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu 

Vlada Republike Srbije donela je „Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu“.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 500.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 200.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 250.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 100.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica 500.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica 125.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica 50.000 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnika 5.000,00 dinara. 

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika na velika pravna lica, srednja pravna lica, mala i mikro pravna lica  u smislu ove uredbe vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Iznos naknade utvrđuje se za kalendarsku godinu.

(02-12-2019)-Instrumenti zaštite potrošača

Pravo na predomišljanje kod offline kupovine (Dobrovoljni instrument zaštite potrošača)

Pravo na predomišljanje i  odustanak od ugovora zaključenog u prodajnom objektu trgovca (tradicionalna ili offlne kupovina) nije predviđeno kao zakonski instrument zaštite prava potrošača. Međutim, nije redak slučaj da trgovci omogućavaju potrošačima pravo na predomišljanje za kupovine obavljene u prodajnim objektima, iako ih na to zakon o zaštiti potrošača ne obavezuje. Poslovna politika trgovca može da predvidi pravilo koje dozvoljava potrošaču da kupljenu robu vrati ukoliko mu se ne dopada i da dobije svoj novac nazad. Ovo pravo trgovci ustanovljavaju internim aktima, kao vid dobre trgovačke prakse. Potrošaču se omogućava da robu, koju je kupio u prodavnici i koja je u potpunosti ispravna, kasnije vrati jer mu ne odgovara (veličina, boja, model) ili mu se jednostavno ne dopada, predomislio se itd. Povraćaj robe odnosno raskid ugovora obavlja se iz razloga subjektivne prirode.

Što se tiče roka u kome potrošač može da ostvari ovo pravo, stvar je poslovne politike trgovca koliko će taj rok iznositi (7, 14, 30 dana ili duže). Takođe, trgovac propisuje uslove pod kojima potrošač ostvaruje ovo pravo, npr. povraćaj robe je moguć uz originalni fiskalni isečak, pod uslovom da roba nije korišćena/nošena, uz originalnu ambalažu itd. Sve pojedinosti u veiz sa povraćajem robe kupljene u prodajnom objektu trgovca uređuju se intenim aktom trgovca (return policy).

(22-11-2019)-Pravo na predomišljanje kod online kupovine

Izuzeci od prava na predomišljanje kod online kupovine

Pravo na predomišljanje od oniline kupovine ne važi apsolutno uvek. Iako se u većini slučajeva primenjuje, postoje izuzeci kada se ovo pravo ne primenjuje, što je utvrđeno u članu 37. Zakona o zaštiti potrošača.

Primera radi, potrošač nema pravo da odustane od online kupovine u slučaju:

 • Isporuke robe proizvedene po posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane (primer  1: potrošač je preko interneta poslala svoje podatke/dimenzije (visina, obim struka, dužina rukava itd.) izabrala dezen, model, materijal i naručila šivenje haljine po svojoj meri; primer 2: potrošač je svojoj partnerki za godišnjicu veze naručio šolje za kafu sa oslikanom zajedničkom slikom/ispisanom porukom po  želji);
 • Isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (primer: potrošač je od maloprodajnog trgovinskog lanca online poručio prehrambene namirnice/hranu i isporuka je izvršena na adresu potrošača);
 • Usluga pripreme i dostavljanja hrane (bračni par je preko online platforme naručio večeru za dvoje iz omiljenog restorana i narudžbina je isporučena na željenu adresu);

 

 • Usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja (primer 1: dve prijateljice su online kupile karte za koncert omiljenog benda; primer 2: otac je svojim sinovima online kupio ulaznice za fudbalsku utakmicu);
 • Isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (primer 1: potrošač je online naručila kozmetičke proizvode (npr. kremu za lice, losion za telo) renomiranog brenda i nakon isporuke ih je isprobala; primer 2: potrošač je na sezonskom sniženju kupila dva kupaća kostima);
 • Isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakom isporuke (primer: online kupovina komjuterskih programa,  igrica itd.)

Ukoliko trgovac prodaje robu koja shodno članu 37. Zakona o zaštiti potrošača predstavlja izuzetak od primene prava na predomišljanje, potrebno je da o tome bude jasno istaknuto obaveštenje u web shop-u tog trgovca, kako bi potrošači bili o tome informisani.

Obaveza je trgovca, shodno članu 27. Stav 1. Tačka 6) navedenog zakona, da potrošača pre zaključenja ugovora obavesti kada pravo na odustanak nije predviđeno, odnosno kada se primenjuje izuzetak od primene tog prava, kao i o okolnostima pod kojima potrošač gubi to pravo (npr. nakon što otvori odnosno otpečati audio/video zapis ili računarski softver, gubi pravo da odustane od kupovine).

(21-11-2019)-Zakon o zaštiti potrošača; Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

Pravo trgovca da bliže uredi uslove i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu sa fizičkim licem

 

Zakon o zaštiti potrošača (član 28.) predvideo je pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz člana 34. i 35. ovog zakona.

Zakonom  je propisana obaveza trgovca da pre zaključenja ugovora na daljinu, potrošača na jasan i razumljiv način obavestiti o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Uslove i postupak za ostavrivanje prava na odustanak, trgovac može bliže urediti u predugovorno obaveštenju/opštim uslovima ugovora, vodeći računa o pojedinostima koje Zakon uređuje.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora potrošača obavesti ne samo o njegovom pravu na odustanak od ugovora u roku od 14 dana, već i o tome da potrošač odgovara za umanjenu vrednost robe, kao i da trgovac u tom slučaju ne vrši povraćaj celokupnog iznosa novca potrošaču, već se taj iznos umanjuje. U predugovornom obaveštenju trgovac može propisati da zadržava pravo da nakon povraćaja proizoda od potrošača utvrditi da li je vrednost proizvoda umanjena i kolika je vrednost umanjena, i na osnovu čega se vrši i umanjenje novčanog izosa koji se vraća potrošaču. Trgovac može propisati u predugovornom obaveštenju da je potrošač dužan da prilikom odustanka od ugovora robu vrati u originalnoj ambalaži.

Ne može svaka roba/usluga kupljena na daljinu vratiti trgovcu zbog predomišljaja, odnosno da se pravo na odustanak ne primenjuje apsolutno uvek, bez ograničenja. U članu 37. Zakona pripisani su izuzeci od prava na odustanak od ugovora, važno je da o tome postoji informacija u predugovornom obaveštenju.

(19-11-2019)-Evidentiranje prometa preko fiskalne kase

Nepostojanje obaveze evidentianja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje robe putem interneta pri čemu bi se isporuka i naplata isporučene robe vršila preko pošte, post express-a ili neke druge kurirske službe

"...kada privredni subjekat, koji pored svoje osnovne delatnosti 47.59 (Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u speeijalizovanim prodavnicama) koja nije izuzeta, odnosno oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiksalne kase, vrši prodaju dobara posredstvom interneta u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka dobara vrši preko privrednih sbjekata čija delatnost spada u oblast delatnosti 53 (Poštanske aktivnosti), shodno Uredbi o Klasifikaciji delatnoti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010), odnosno putem Pošte, Post express-a ili neke druge registrovane kurirske službe, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Napominjemo da je privredni subjekat dužan da pre otpočinjanja obavljanja navedene deltnosti donesee Odluku o otpočinjanju obvljanja iste.

Prema tome, kada privredni subjekat „A“ iz centralnog skladišta iz inosranstva vrši uvoz robe, pri čemu, kako se navodi u dopisu, maloprodaja privrednog subjekta „A“ nema dodirnih tačaka sa kupcima, već privredni subjekat „A“ samostalno vrši isporuka dobara do krajnjih kupaca, tako ostvaren promet dužan je da evidentir preko fiskalne kase.

Takođe Vas obaveštavamo da se po pitaanju obaveze vođenja trgovačke knjige prilikom obavljanja delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) obratite Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije kao resorno nadležnom ministarstvu po navedenom pitanju".

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 011-00-01422/2015-04 od 1.6.2018. godine.

(18-11-2019)-zaštita potrošača; pravo na predomišljanje kod online kupovine; vraćanje robe

Pravo na predomišljanje kod online kupovine (Zakonski instrument zaštite potrošača)

Kada kupi robu preko interneta, potrošač ima pravo da se predomisli i u roku od 14 dana vrati robu trgovcu, bez obrazloženja.

Period od 14 dana štiti potrošača na taj način što mu se ostavlja  dovoljno vremena da:

 • pregleda robu,
 • utvrdi da li je to upravo ona roba koju je video na monitoru računara, ima li te karakteristike i obeležja koji su istaknuti u e-prodavnici, zatim,
 • uporedi kvalitet sa cenom i
 • na kraju odluči da li ostaje pri kupovini ili od nje odustaje (u literaturi  cooling off period).

Ovaj rok od 14 dana računa se od dana kada je roba isporučena potrošaču. Potrošač o svom trošku vraća robu trgovcu, osim ukoliko se trgovac saglasio da ih on snosi (npr. poslovna politika trgovca da o sopstvenom trošku preuzme robu od potrošača).

 Zakonom utvrđenom pravu potrošača da odustane od kupovine i robu vrati trgovcu, korelativna je obaveza trgovca da vrati novac potrošaču, i  to pun iznos koji je potrošač platio. Međutim, ukoliko je potrošač robu upotrebljavao, odnosno u datom roku od 14 dana koristio robu na način da je smanjio njenu upotrebnu vrednost, trgovac nije dužan da vrati pun iznos potrošaču.

U prilog ovoj tvrdnji govori član 35. Zakona o zaštiti potrošača kojim je propisana isključiva odgovornost potrošača za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Na primer, potrošač je koristio  danima usisivač koji je kupio preko interneta, i posle 13 dana intezivne upotrebe, 14-og dana je izjavio da odustaje od kupovine i vratio je tako korišćen usisivač trgovcu, usled čega je trgovac odbio da vrati pun iznos potrošaču. Dakle, smisao prava na predomišljanje nije u tome da potrošač isporučenu robu  iskorišćava, odnosno koristi je svaki dan u toku 14 dana, pa da 14-og dana (od dana isporuke) izjavi da odustaje od kupovine i robu vrati trgovcu, već je smisao ove zakonske norme da potrošač robu koja mu je isporučena pregleda i /ili proba i vrati ukoliko mu se ne dopada.

Zakonski rok od 14 dana za odustanak od kupovine je minimum, dok e-trgovac može (a ne mora) u skladu sa kodeksima dobre poslovne prakse, da odredi duži rok, npr. 30 dana.

Time pruža više pogodnosti potrošačima u odnosu na druge e-trgovce i stiče konkurentnu prednost na online maloprodajnom tržištu.

(15-11-2019)-Naručivanje robe iz inostranstva; Ugovor sa elementom inostranosti; Potrošački problemi

Online kupovina od stranog e-trgovca

Ukoliko se potrošač opredeli da naruči robu sa sajta stranog trgovca, čije je sedište na primer u Kini ili EU, u tom slučaju potrošač zaključuje ugovor sa elementom inostranosti. Ovu situaciju u domaćem pravu reguliše član 20. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja („Sl. List SFRJ“, br. 43/82 i 72/82-ispr., „Sl. List SRJ“, br. 46/96 i „Sl. Glasnik RS“, br. 46/2006. – dr. zakon) shodno kojem se na takav ugovor primenjuje pravo zemlje sedišta prodavca, ako nije izabrano merodavno pravo.

Dakle, primenjuje se EU pravo ako je sedište prodavca u EU ili kinesko pravo ako je prodavac  registrovan u Kini. To dalje znači da se u ovom slučaju potrošač ne može pozivati na odredbe domaćih zakona , niti zahtevati postupanje domaćih inspekcijskih organa u rešavanju konkretnog potrošačkog problema.

Prava koja potrošač može ostvariti zavise od konkretnih garancija koje pruža e-trgovac ili onlajn platforma u skladu sa odredbama stranog prava.

U praksi platforme najčešće imaju ulogu posrednika (na primer Aliexpress) i  neretko su platforme te koje štitte potrošače i garantuju povraćaj novca u slučaju da potrošač ne dobije očekivani proizvod, što rezultira time da su prava potrošača kako poštovana tako i zaštićena od strane online platformi.

(13-11-2019)-Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Personalizacija podataka o klijentima

Personalizacija podataka o klijentima za potrebe firme i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Istraživanje tržišta i personalizacija podataka o klijentima, pomaže firmama da unaprede veze sa potrošačima, partnerima i dobavljačima. Na bazi podataka o klijentima, njihovoj demografiji, potrošnji, njihovom životnom stilu - analizom kroz formule koje su kreirane u nauci o ponašanju, prikupljaju se podaci o tome šta im je zaista potrebno.

Međutim, prikupljanje i analiza podataka o klijentima – fizičkim licima podleže zakonskoj regulativi koja se mora imati u vidu, ne samo zbog društveno odgovornog ponašanja već i zvog visokih novčanih kazni.

U “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 87/2018 od 13.11.2018 godine, objavljen je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim zakonom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.

(12-11-2019)-Dokumentacija za online prodaju

Prateća dokumentacija  uz robu prodatu preko interneta

Za robu prodatu preko interneta, potrošač treba da dobije račun, kojim kasnije dokazuje postojanje ugovora o prodaji u eventualnom reklamacionom postupku i zahteva ostvarivanje svojih prava po osnovu odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe/po osnovu garancije. Izdavanje fiskalnih računa odmah nakon naplaćivanja i predaje robe potrošaču, svojstveno je za trgovinu u prodajnom objektu (offline biznis). Međutim ,bez obzira na činjenicu što e-trgovci nemaju obavezu da za prodatu robu izdaju fiskalni račun, dužni su da izdaju običan blok račun. Opšta obaveza izdavanja računa potrošaču za kupljenu robu/pruženu uslugu utvrđena je u članu 12. Zakona o zaštiti potrošača.

Osim računa, shodno članu 31. Zakona o zaštiti potrošača, kod online prodaje, trgovac je dužan da, u razumnom roku po zaključenju ugovora, a najkasnije u vreme isporuke robe, na trajnom nosaču zapisa, potrošaču preda i sledeća dokumenta:

 1. Obrazac za odustanak (osim ukoliko je reč o ugovoru na koji se primenjuje izuzetak od prava na odustanak);
 2. Čitko i razumljivo predugovorno obaveštenje sačinjeno u skladu sa članom 27. Zakona;
 3. Ugovor ili ispravu o ugovoru

Navedena dokumenta dostavljaju se potrošaču na trajnom nosaču zapisa, što znači da nije obavezna njihova pisana (štampana) forma, već se dokumenta mogu poslati potrošaču i elektronskim putem.

Prema EU direktivi 2011/83 o potrošačkim pravima, trajni nosač zapisa jeste sredstvo koje potrošaču ili trgovcu omogućava da sačuva informacije koje su mu upućene i kojima može naknadno pristupiti i reprodukovati  ih u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja informacija (podataka).

Dakle, trgovac je dužan da na trajnom nosaču zapisa potrošaču, između ostalog, dostavi ugovor ili ispravu o ugovoru. Kako za ugovor o prodaji pokretnih stvari (robe) nacionalni zakoni ne zahtevaju pisanu formu, a kako račun jeste dokaz o zaključenom ugovoru i predstavlja računovodstvenu ispravu (na osnovu koje se evidentiraju poslovne promene), može se zaključiti da se za robu kupljenu preko interneta, račun može dostaviti potrošaču elektronskim putem.

Shodno članu 31. Zakona o zaštiti potrošača, račun treba  da bude predat/poslat najkasnije na dan isporuke robe (a ne protekom nekoliko dana od dana isporuke). Ovo je važno i iz ugla računanja zakonskih rokova (za saobraznost robe, za predomišljanje, garantni rok itd.), imajući u vidu da se rokovi računaju od dana isporuke, odnosno prelaska robe u državinu potrošača.

Mogućnost izdavanja računa, odnosno faktura u elektronskom obliku dodatno je uređena  Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. U skladu sa odredbama ovog zakona, elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku. Dalje je propisano da se elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom. Dakle, možemo da zaključimo da je moguće izdavanje računa (faktura) u elektronskom obliku.

Osim gore navedenih dokumenata (obrazac za odustanak/račun/predugovorno obaveštenje), trgovac je dužan da potrošaču preda/dostavi i upustvo za upotrebu/montažu, ukoliko je reč o prodaji tehničke robe – televizor, telefon, računar, električni kućni aparati itd. (član 47. Zakona o zaštiti potrošača).

(07-11-2019)-website prevod; prevod web stranice

Na koje jezike prevesti web prezentaciju-proširite Vaš posao globalno

Ukoliko kompanija planira da svoje prisustvo proširi na globalno tržište, bitno pitanje može biti pitanje jezika prezentacije, budući da je neophodno da sadržaj kompletnog veb sajta bude preveden i prilagođen ciljnoj populaciji korisnika na određenom tržištu. U zavisnosti od konkretnog tržišta zavisiće i jezik prezentacije, ali, imajući u vidu potencijal tih tržišta i broj korisnika, preporučuje se da prezentacija bude prevedena na engleski, španski, nemački, francuski i italijanski jezik.Ovo su jezici na koje se uobičajeno prevode internet prezentacije, ali delatnost  kompanije može biti nešto što je izrazito traženo na specifičnom tržištu. Poznato je, na primer, da se naši poljoprivredni proizvodi dosta izvoze na rusko tržište. Ovim kompanijama prevod na ruski jezik bi trebao da bude prioritet. Naši poljoprivredni proizvodi su traženi i u Nemačkoj.Uslužne, tačnije majstorko-zanatske delatnosti su tražene u zemljama Evropske unije, zbog nižih cena tih usluga koje bi naše kompanije mogle da pruže.Ovde mislimo na veće projekte koji ipak mogu biti obavljeni u kraćem roku. Iz toga razloga poželjno je sajt prevesti na jezik zemlje za koju smatrate da biste mogli biti angažovani, ili gde bi vaši proizvodi bili najtraženiji.

(31-10-2019)-Poverenje u elektronsko poslovanje

Poverenje kada je reč o preporukama u elektronskom poslovanju

Poverenje se realizuje kada se Korisnik/Kupac poveže online sa svojim prijateljima preko društvenih mreža i oni pokrenu uživo zajedničko iskustvo kupovanja u kome se kroz međusobni razgovor, preporuke, dolazi do konačne odluke o kupovini, slično kao u stvarnom životu.

Na eBerzi sa tehnologijom kao što je „remote webpage sharing“ i online četovanje, korisnici mogu zajedno da kupuju iako su locirani na geografski različitim mestima. Online zajednica omogućuje korisnicima da dobiju savet / preporuku / molbu / zahtev od pojedinaca kojima veruju, pronađu robu ili usluge i onda ih kupe.

(30-10-2019)-Elektronsko poslovanje; e-poslovanje; e-trgovina; eberza

Značaj elektronskog poslovanja za jednu firmu

Implementacija elektronskog poslovanja (e-poslovanje, e-trgovina) u firmi uslov je prisustva na evropskom i svetskom tržištu.

U svim državama ovog sveta, e-poslovanje je od značaja za opstanak domaćih industrija u uslovima sve globalnijeg međunarodnog okruženja. Internet i mogućnost interaktivnog odnosa sa potencijalnim potrošačima osnova su dobre informisanosti ponuđača o karakteristikama proizvoda koji se traže. Elektronski model poslovanja postaje uslovom saradnje sa stranim partnerima i prisustva na svetskom tržištu. Zato, ovaj segment povezivanja sa svetom ne bi smeo biti zanemaren u uslovima poslovanja svake firme.

Koje su prednosti primene elektronskog poslovanja i prisustva na portalu eBerza?

Elektronsko poslovanje omogućuje kompanijama i preduzetnicima lakšu reintegraciju u evropsko i svetsko tržište. Omogućava potpunu nezavisnost o lokaciji.

Transakciju je moguće obaviti s bilo kog mesta u svetu, bez obzira na doba dana, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Pristupate globalnom tržištu, što bi mnogo teže ostvarili na bilo koji drugi način, prodajete i plasirate svoje proizvode i usluge na globalnom tržištu. U svakom trenutku je moguće ostvariti uvid u sve trenutno učinjene ponude.

Dobrodošli na www.eberza.rs