eBerza
Kupujem O eBerzi Pravila Sugestije Vesti Registracija / Prijava

Kategorije

(21-11-2019)-Zakon o zaštiti potrošača; Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

Pravo trgovca da bliže uredi uslove i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu sa fizičkim licem

 

Zakon o zaštiti potrošača (član 28.) predvideo je pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz člana 34. i 35. ovog zakona.

Zakonom  je propisana obaveza trgovca da pre zaključenja ugovora na daljinu, potrošača na jasan i razumljiv način obavestiti o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Uslove i postupak za ostavrivanje prava na odustanak, trgovac može bliže urediti u predugovorno obaveštenju/opštim uslovima ugovora, vodeći računa o pojedinostima koje Zakon uređuje.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora potrošača obavesti ne samo o njegovom pravu na odustanak od ugovora u roku od 14 dana, već i o tome da potrošač odgovara za umanjenu vrednost robe, kao i da trgovac u tom slučaju ne vrši povraćaj celokupnog iznosa novca potrošaču, već se taj iznos umanjuje. U predugovornom obaveštenju trgovac može propisati da zadržava pravo da nakon povraćaja proizoda od potrošača utvrditi da li je vrednost proizvoda umanjena i kolika je vrednost umanjena, i na osnovu čega se vrši i umanjenje novčanog izosa koji se vraća potrošaču. Trgovac može propisati u predugovornom obaveštenju da je potrošač dužan da prilikom odustanka od ugovora robu vrati u originalnoj ambalaži.

Ne može svaka roba/usluga kupljena na daljinu vratiti trgovcu zbog predomišljaja, odnosno da se pravo na odustanak ne primenjuje apsolutno uvek, bez ograničenja. U članu 37. Zakona pripisani su izuzeci od prava na odustanak od ugovora, važno je da o tome postoji informacija u predugovornom obaveštenju.

(19-11-2019)-Evidentiranje prometa preko fiskalne kase

Nepostojanje obaveze evidentianja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje robe putem interneta pri čemu bi se isporuka i naplata isporučene robe vršila preko pošte, post express-a ili neke druge kurirske službe

"...kada privredni subjekat, koji pored svoje osnovne delatnosti 47.59 (Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u speeijalizovanim prodavnicama) koja nije izuzeta, odnosno oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiksalne kase, vrši prodaju dobara posredstvom interneta u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka dobara vrši preko privrednih sbjekata čija delatnost spada u oblast delatnosti 53 (Poštanske aktivnosti), shodno Uredbi o Klasifikaciji delatnoti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010), odnosno putem Pošte, Post express-a ili neke druge registrovane kurirske službe, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Napominjemo da je privredni subjekat dužan da pre otpočinjanja obavljanja navedene deltnosti donesee Odluku o otpočinjanju obvljanja iste.

Prema tome, kada privredni subjekat „A“ iz centralnog skladišta iz inosranstva vrši uvoz robe, pri čemu, kako se navodi u dopisu, maloprodaja privrednog subjekta „A“ nema dodirnih tačaka sa kupcima, već privredni subjekat „A“ samostalno vrši isporuka dobara do krajnjih kupaca, tako ostvaren promet dužan je da evidentir preko fiskalne kase.

Takođe Vas obaveštavamo da se po pitaanju obaveze vođenja trgovačke knjige prilikom obavljanja delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) obratite Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije kao resorno nadležnom ministarstvu po navedenom pitanju".

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije, br. 011-00-01422/2015-04 od 1.6.2018. godine.

(18-11-2019)-zaštita potrošača; pravo na predomišljanje kod online kupovine; vraćanje robe

Pravo na predomišljanje kod online kupovine (Zakonski instrument zaštite potrošača)

Kada kupi robu preko interneta, potrošač ima pravo da se predomisli i u roku od 14 dana vrati robu trgovcu, bez obrazloženja.

Period od 14 dana štiti potrošača na taj način što mu se ostavlja  dovoljno vremena da:

  • pregleda robu,
  • utvrdi da li je to upravo ona roba koju je video na monitoru računara, ima li te karakteristike i obeležja koji su istaknuti u e-prodavnici, zatim,
  • uporedi kvalitet sa cenom i
  • na kraju odluči da li ostaje pri kupovini ili od nje odustaje (u literaturi  cooling off period).

Ovaj rok od 14 dana računa se od dana kada je roba isporučena potrošaču. Potrošač o svom trošku vraća robu trgovcu, osim ukoliko se trgovac saglasio da ih on snosi (npr. poslovna politika trgovca da o sopstvenom trošku preuzme robu od potrošača).

 Zakonom utvrđenom pravu potrošača da odustane od kupovine i robu vrati trgovcu, korelativna je obaveza trgovca da vrati novac potrošaču, i  to pun iznos koji je potrošač platio. Međutim, ukoliko je potrošač robu upotrebljavao, odnosno u datom roku od 14 dana koristio robu na način da je smanjio njenu upotrebnu vrednost, trgovac nije dužan da vrati pun iznos potrošaču.

U prilog ovoj tvrdnji govori član 35. Zakona o zaštiti potrošača kojim je propisana isključiva odgovornost potrošača za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Na primer, potrošač je koristio  danima usisivač koji je kupio preko interneta, i posle 13 dana intezivne upotrebe, 14-og dana je izjavio da odustaje od kupovine i vratio je tako korišćen usisivač trgovcu, usled čega je trgovac odbio da vrati pun iznos potrošaču. Dakle, smisao prava na predomišljanje nije u tome da potrošač isporučenu robu  iskorišćava, odnosno koristi je svaki dan u toku 14 dana, pa da 14-og dana (od dana isporuke) izjavi da odustaje od kupovine i robu vrati trgovcu, već je smisao ove zakonske norme da potrošač robu koja mu je isporučena pregleda i /ili proba i vrati ukoliko mu se ne dopada.

Zakonski rok od 14 dana za odustanak od kupovine je minimum, dok e-trgovac može (a ne mora) u skladu sa kodeksima dobre poslovne prakse, da odredi duži rok, npr. 30 dana.

Time pruža više pogodnosti potrošačima u odnosu na druge e-trgovce i stiče konkurentnu prednost na online maloprodajnom tržištu.

(15-11-2019)-Naručivanje robe iz inostranstva; Ugovor sa elementom inostranosti; Potrošački problemi

Online kupovina od stranog e-trgovca

Ukoliko se potrošač opredeli da naruči robu sa sajta stranog trgovca, čije je sedište na primer u Kini ili EU, u tom slučaju potrošač zaključuje ugovor sa elementom inostranosti. Ovu situaciju u domaćem pravu reguliše član 20. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja („Sl. List SFRJ“, br. 43/82 i 72/82-ispr., „Sl. List SRJ“, br. 46/96 i „Sl. Glasnik RS“, br. 46/2006. – dr. zakon) shodno kojem se na takav ugovor primenjuje pravo zemlje sedišta prodavca, ako nije izabrano merodavno pravo.

Dakle, primenjuje se EU pravo ako je sedište prodavca u EU ili kinesko pravo ako je prodavac  registrovan u Kini. To dalje znači da se u ovom slučaju potrošač ne može pozivati na odredbe domaćih zakona , niti zahtevati postupanje domaćih inspekcijskih organa u rešavanju konkretnog potrošačkog problema.

Prava koja potrošač može ostvariti zavise od konkretnih garancija koje pruža e-trgovac ili onlajn platforma u skladu sa odredbama stranog prava.

U praksi platforme najčešće imaju ulogu posrednika (na primer Aliexpress) i  neretko su platforme te koje štitte potrošače i garantuju povraćaj novca u slučaju da potrošač ne dobije očekivani proizvod, što rezultira time da su prava potrošača kako poštovana tako i zaštićena od strane online platformi.

(13-11-2019)-Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Personalizacija podataka o klijentima

Personalizacija podataka o klijentima za potrebe firme i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Istraživanje tržišta i personalizacija podataka o klijentima, pomaže firmama da unaprede veze sa potrošačima, partnerima i dobavljačima. Na bazi podataka o klijentima, njihovoj demografiji, potrošnji, njihovom životnom stilu - analizom kroz formule koje su kreirane u nauci o ponašanju, prikupljaju se podaci o tome šta im je zaista potrebno.

Međutim, prikupljanje i analiza podataka o klijentima – fizičkim licima podleže zakonskoj regulativi koja se mora imati u vidu, ne samo zbog društveno odgovornog ponašanja već i zvog visokih novčanih kazni.

U “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 87/2018 od 13.11.2018 godine, objavljen je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim zakonom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.

(12-11-2019)-Dokumentacija za online prodaju

Prateća dokumentacija  uz robu prodatu preko interneta

Za robu prodatu preko interneta, potrošač treba da dobije račun, kojim kasnije dokazuje postojanje ugovora o prodaji u eventualnom reklamacionom postupku i zahteva ostvarivanje svojih prava po osnovu odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe/po osnovu garancije. Izdavanje fiskalnih računa odmah nakon naplaćivanja i predaje robe potrošaču, svojstveno je za trgovinu u prodajnom objektu (offline biznis). Međutim ,bez obzira na činjenicu što e-trgovci nemaju obavezu da za prodatu robu izdaju fiskalni račun, dužni su da izdaju običan blok račun. Opšta obaveza izdavanja računa potrošaču za kupljenu robu/pruženu uslugu utvrđena je u članu 12. Zakona o zaštiti potrošača.

Osim računa, shodno članu 31. Zakona o zaštiti potrošača, kod online prodaje, trgovac je dužan da, u razumnom roku po zaključenju ugovora, a najkasnije u vreme isporuke robe, na trajnom nosaču zapisa, potrošaču preda i sledeća dokumenta:

  1. Obrazac za odustanak (osim ukoliko je reč o ugovoru na koji se primenjuje izuzetak od prava na odustanak);
  2. Čitko i razumljivo predugovorno obaveštenje sačinjeno u skladu sa članom 27. Zakona;
  3. Ugovor ili ispravu o ugovoru

Navedena dokumenta dostavljaju se potrošaču na trajnom nosaču zapisa, što znači da nije obavezna njihova pisana (štampana) forma, već se dokumenta mogu poslati potrošaču i elektronskim putem.

Prema EU direktivi 2011/83 o potrošačkim pravima, trajni nosač zapisa jeste sredstvo koje potrošaču ili trgovcu omogućava da sačuva informacije koje su mu upućene i kojima može naknadno pristupiti i reprodukovati  ih u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja informacija (podataka).

Dakle, trgovac je dužan da na trajnom nosaču zapisa potrošaču, između ostalog, dostavi ugovor ili ispravu o ugovoru. Kako za ugovor o prodaji pokretnih stvari (robe) nacionalni zakoni ne zahtevaju pisanu formu, a kako račun jeste dokaz o zaključenom ugovoru i predstavlja računovodstvenu ispravu (na osnovu koje se evidentiraju poslovne promene), može se zaključiti da se za robu kupljenu preko interneta, račun može dostaviti potrošaču elektronskim putem.

Shodno članu 31. Zakona o zaštiti potrošača, račun treba  da bude predat/poslat najkasnije na dan isporuke robe (a ne protekom nekoliko dana od dana isporuke). Ovo je važno i iz ugla računanja zakonskih rokova (za saobraznost robe, za predomišljanje, garantni rok itd.), imajući u vidu da se rokovi računaju od dana isporuke, odnosno prelaska robe u državinu potrošača.

Mogućnost izdavanja računa, odnosno faktura u elektronskom obliku dodatno je uređena  Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. U skladu sa odredbama ovog zakona, elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku. Dalje je propisano da se elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom. Dakle, možemo da zaključimo da je moguće izdavanje računa (faktura) u elektronskom obliku.

Osim gore navedenih dokumenata (obrazac za odustanak/račun/predugovorno obaveštenje), trgovac je dužan da potrošaču preda/dostavi i upustvo za upotrebu/montažu, ukoliko je reč o prodaji tehničke robe – televizor, telefon, računar, električni kućni aparati itd. (član 47. Zakona o zaštiti potrošača).

(07-11-2019)-website prevod; prevod web stranice

Na koje jezike prevesti web prezentaciju-proširite Vaš posao globalno

Ukoliko kompanija planira da svoje prisustvo proširi na globalno tržište, bitno pitanje može biti pitanje jezika prezentacije, budući da je neophodno da sadržaj kompletnog veb sajta bude preveden i prilagođen ciljnoj populaciji korisnika na određenom tržištu. U zavisnosti od konkretnog tržišta zavisiće i jezik prezentacije, ali, imajući u vidu potencijal tih tržišta i broj korisnika, preporučuje se da prezentacija bude prevedena na engleski, španski, nemački, francuski i italijanski jezik.Ovo su jezici na koje se uobičajeno prevode internet prezentacije, ali delatnost  kompanije može biti nešto što je izrazito traženo na specifičnom tržištu. Poznato je, na primer, da se naši poljoprivredni proizvodi dosta izvoze na rusko tržište. Ovim kompanijama prevod na ruski jezik bi trebao da bude prioritet. Naši poljoprivredni proizvodi su traženi i u Nemačkoj.Uslužne, tačnije majstorko-zanatske delatnosti su tražene u zemljama Evropske unije, zbog nižih cena tih usluga koje bi naše kompanije mogle da pruže.Ovde mislimo na veće projekte koji ipak mogu biti obavljeni u kraćem roku. Iz toga razloga poželjno je sajt prevesti na jezik zemlje za koju smatrate da biste mogli biti angažovani, ili gde bi vaši proizvodi bili najtraženiji.

(31-10-2019)-Poverenje u elektronsko poslovanje

Poverenje kada je reč o preporukama u elektronskom poslovanju

Poverenje se realizuje kada se Korisnik/Kupac poveže online sa svojim prijateljima preko društvenih mreža i oni pokrenu uživo zajedničko iskustvo kupovanja u kome se kroz međusobni razgovor, preporuke, dolazi do konačne odluke o kupovini, slično kao u stvarnom životu.

Na eBerzi sa tehnologijom kao što je „remote webpage sharing“ i online četovanje, korisnici mogu zajedno da kupuju iako su locirani na geografski različitim mestima. Online zajednica omogućuje korisnicima da dobiju savet / preporuku / molbu / zahtev od pojedinaca kojima veruju, pronađu robu ili usluge i onda ih kupe.

(30-10-2019)-Elektronsko poslovanje; e-poslovanje; e-trgovina; eberza

Značaj elektronskog poslovanja za jednu firmu

Implementacija elektronskog poslovanja (e-poslovanje, e-trgovina) u firmi uslov je prisustva na evropskom i svetskom tržištu.

U svim državama ovog sveta, e-poslovanje je od značaja za opstanak domaćih industrija u uslovima sve globalnijeg međunarodnog okruženja. Internet i mogućnost interaktivnog odnosa sa potencijalnim potrošačima osnova su dobre informisanosti ponuđača o karakteristikama proizvoda koji se traže. Elektronski model poslovanja postaje uslovom saradnje sa stranim partnerima i prisustva na svetskom tržištu. Zato, ovaj segment povezivanja sa svetom ne bi smeo biti zanemaren u uslovima poslovanja svake firme.

Koje su prednosti primene elektronskog poslovanja i prisustva na portalu eBerza?

Elektronsko poslovanje omogućuje kompanijama i preduzetnicima lakšu reintegraciju u evropsko i svetsko tržište. Omogućava potpunu nezavisnost o lokaciji.

Transakciju je moguće obaviti s bilo kog mesta u svetu, bez obzira na doba dana, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Pristupate globalnom tržištu, što bi mnogo teže ostvarili na bilo koji drugi način, prodajete i plasirate svoje proizvode i usluge na globalnom tržištu. U svakom trenutku je moguće ostvariti uvid u sve trenutno učinjene ponude.

Dobrodošli na www.eberza.rs